Η ευθύνη του εργοδότη στη γνωστοποίηση απόλυσης

Η ευθύνη του εργοδότη στη γνωστοποίηση απόλυσης

Thursday 10 August 2017

Ο εργοδότης που απολύει έναν υπάλληλο φέρει το βάρος όχι μόνο της τήρησης του έγγραφου τύπου, αλλά και της παράδοσης του εγγράφου που συνέταξε στα χέρια του εργαζόμενου (ή της νομότυπης επίδοσής του, όταν η φυσική εγχείριση δεν είναι εφικτή), σύμφωνα με την απόφαση 982/2017  του Αρείου Πάγου.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.3 εδ. α’ του ν. 3198/1955 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ.4 του ν. 2556/1997), η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και των άρθρων 1 και 3 του ν. 2112/1920 και 669 παρ.2 ΑΚ, θεωρείται έγκυρη εφ’ όσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για το ΙΚΑ μισθολόγια ή αυτός έχει ασφαλισθεί.

 

Επιπροσθέτως όμως, η απόλυση ισχύει μόνο όταν το έγγραφο γνωστοποίησής της φτάσει στα χέρια του εργαζόμενου, ενώ είναι άκυρη σε περιπτώσεις όπου: α. ο υπάλληλος γνωρίζει τη βούληση του εργοδότη θεωρητικά και όχι εγγράφως, β. ο εργοδότης έχει συντάξει έγγραφο το οποίο όμως δεν έχει παραλάβει ο υπάλληλος ή γ. ο υπάλληλος γνωρίζει το περιεχόμενο εγγράφου απόλυσης το οποίο δεν έχει παραλάβει. Συνεπώς, η εγκυρότητα ή μη μιας απόλυσης βαρύνει τον εργοδότη ο οποίος καθίσταται υπεύθυνος για την έννομη γνωστοποίησή της.

 

Τα παραπάνω υπογραμμίστηκαν σε συνεδρίαση του Αρείου Πάγου με αφορμή την περίπτωση της άκυρης, όπως αποδείχθηκε, απόλυσης μιας ομάδας ιατρικών επισκεπτών από ανώνυμη εταιρεία. Εδώ, η εργοδοσία είχε γνωστοποιήσει στους υπαλλήλους την απόλυσή τους και είχε καταθέσει τα σχετικά έγγραφα στον ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, είχε παραλείψει να προσκομίσει άμεσα τα έγγραφα της απόλυσης στους εργαζόμενους.

 

Πηγή: Areiospagos.gr, 08/08/2017