Διεξαγωγή αποδείξεων στο δικαστήριο με τηλεδιάσκεψη

Διεξαγωγή αποδείξεων στο δικαστήριο με τηλεδιάσκεψη

Tuesday 12 September 2017

Τι συμβαίνει όταν μέρος των πειστηρίων κατά την εκδίκαση μιας υπόθεσης βρίσκεται σε άλλη χώρα;  Αρωγός της δικαιοσύνης, η τεχνολογία επιτρέπει τη διεξαγωγή αποδείξεων με τηλεδιάσκεψη, τουλάχιστον μεταξύ χωρών της ΕΕ.

 

Για να καταστεί ευκολότερο για τις δικαστικές αρχές σε διάφορες χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται και να κάνουν πλήρη χρήση των τηλεοπτικών συνεδριάσεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε άλλη χώρα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ για αστικές υποθέσεις) εκπόνησε σειρά ενημερωτικών δελτίων. Τα δελτία αυτά ορίζουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης αλλά και τον τύπο των τεχνικών εγκαταστάσεων που πρέπει να διατίθενται, ώστε η διαδικασία να θεωρείται έγκυρη.

 

Στην Ελλάδα, η διεξαγωγή αποδείξεων μέσω τηλεδιάσκεψης είναι δυνατή μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Προεδρικού Διατάγματος 142/2013: «Για τη χρήση της τηλεοπτικής συνεδρίασης σε συγκεκριμένη υπόθεση, αποφασίζει το Δικαστήριο αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση των διαδίκων. Η αποδοχή ή μη μιας τέτοιας αίτησης ανήκει στη εξουσία του Δικαστηρίου, το οποίο κρίνει κατά πόσο η χρήση της σχετικής τεχνολογίας είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας. Το Δικαστήριο εκτιμώντας τις συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης, δύναται να ικανοποιεί το αίτημα διεξαγωγής τηλεσυζήτησης, τάσσοντας ενδεχομένως πρόσθετες εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.».

 

Ως προς τη διαδικασία, το σχετικό ενημερωτικό δελτίο της ΕΔΔ για την Ελλάδα αναφέρει ότι δεν υπάρχει περιορισμός στη δυνατότητα των παριστάμενων σε μία δίκη να λάβουν μέρος στην τηλεδιάσκεψη,  ή στο είδος των αποδείξεων που γίνονται δεκτές. Η ταυτότητα των προσώπων που εξετάζονται στον απομακρυσμένο τόπο ελέγχεται από τον Δικαστή συνεπικουρούμενο από το Γραμματέα ή από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον Πρόξενο της περιοχής του απομακρυσμένου τόπου. Αναφέρει επίσης ότι η εξέταση μπορεί να γίνει  σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα Δικαστηρίου ή ελληνικής προξενικής αρχής στο εξωτερικό, ενώ διεξάγεται στα ελληνικά με την παρουσία διερμηνέων εφόσον είναι απαραίτητο.

 

Πηγή: e-justice