Ανανεώνοντας  ένα συμβόλαιο ενοικίου: είναι απαραίτητο;

Ανανεώνοντας ένα συμβόλαιο ενοικίου: είναι απαραίτητο;

Friday 30 June 2017

Είναι απαραίτητο να ανανεωθεί το συμβόλαιο ενοικίασης όταν η ημερομηνία λήξης του φτάνει στο τέλος της;

 

Η ανανέωση ενός συμβολαίου μίσθωσης ακινήτου (ενοικίου) την εποχή που η καταληκτική ημερομηνία του πλησιάζει αποτελεί το λογικό βήμα για κάθε ενοικιαστή, εφόσον θέλει να παρατείνει τη διαμονή του στη μισθωμένη κατοικία του. Παρά το γεγονός αυτό, η συνηθισμένη πρακτική στην Ελλάδα σήμερα είναι να εννοείται και να γίνεται αυτόματα η ανανέωση  εφόσον δεν υπάρχουν περαιτέρω αλλαγές. Κατά πόσο όμως αυτό ισχύει νομικά και πως λειτουργεί φορολογικά; Τι εξασφαλίζεται ουσιαστικά στον ενοικιαστή (μισθωτή) και τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή);  Τι συμβαίνει σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο την απομάκρυνση του ενοικιαστή;

 

Νομικά, σύμφωνα με το Αρθρο 2 παρ. 1 του ν. Ν 1703/1987: ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 1 του Ν.2235/1994 «η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για τρία (3) έτη, κι αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο.  Σύντμηση της τριετίας επιτρέπεται με νεότερη συμφωνία απέχουσα από την έναρξη της μισθωτικής σύμβασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά την κατάρτισή της και αποδεικνυόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο». Μετά όμως από την τριετία, ή και μετά τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης σύμφωνα με το συμβόλαιο (εάν αντιστοιχεί σε διάστημα περισσότερο από τρία χρόνια), η ενοικίαση γίνεται αορίστου χρόνου, και δεν υπάρχει νομική κάλυψη της αρχικής συμφωνίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα τόσο στον ενοικιαστή να αποχωρήσει χωρίς συνέπειες, όσο και στον ιδιοκτήτη να ζητήσει την αποχώρηση του ενοικιαστή, και αν αυτός αρνείται, να κινηθεί δικαστικά για έξωση.

 

Από φορολογικής άποψης, από το 2014 η μίσθωση αλλά και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής δηλώνεται μέσω TAXISnet. Σε περίπτωση λοιπόν που ο ενοικιαστής επιθυμεί να παρατείνει τη διαμονή του στο μίσθωμα, ο ιδιοκτήτης πρέπει να ανανεώσει τη δήλωση του μισθώματος, με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης (αν η μίσθωση έχει γίνει μετά το 2014) ή υποβολή νέας δήλωσης (αν η μίσθωση έχει γίνει πριν το 2014). Έτσι, τουλάχιστον φορολογικά, η ανανέωση πρέπει να δηλωθεί.

 

Πηγές:

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=Rz00ep2m5oc%3D&tabid=132

 

Υπουργείο Οικονομικών, http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQsPages/FAQs_misthwsewn.html